Studium anglistiky na KAA UPOL

Osobnosti a sdružení.

Překladatelé

(1) Aloys Skoumal (J. Joyce: Odysseus)/Hana Skoumalová [manželé]

(2) Rudolf/Luba Pellarovi (W. Faulkner; J. D. Salinger: Kdo chytá v žitě) [manželé]

(3) Martin/Kateřina Hilští (W. Shakespeare) [manželé]

(4) Hana Žantovská (J. Conrad, G. Greene)/Michael Žantovský (T. Morrison) [matka a syn]

(5) Antonín Přidal (J. Heller, I. B. Singer, J. Updike)

(6) Zdeněk Urbánek (J. Joyce; W. Shakespeare)

(7) Jaroslav Kořán (K. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven)

(8) Jiří Josek (A. Ginsberg; J. Kerouac: Na cestě)

(9) Miroslav Jindra (B. Malamud; J. Heller)

(10) Eva Kondrysová (J. Austen; S. Bellow; A. Christie)

(11) Stanislava Pošustová (N. Hawthorne; V. Woolf; Tolkien)

(12) Jarmila Emmerová (R. Bradbury)

(13) Petra Klůfová (D. Steel, J. Collins)

(14) Ivo Šmoldas (lit. faktu, poezie)

(15) Jiřina Hauková (poezie)

 

Sdružení

Obec překladatelů

- (OP) [www.obecprekladatelu.cz]

- „Cena Josefa Jungmanna“ = nejlepší překlad předešlého roku (2005: Jiří Hanuš za překlad románu Philipa Rotha Lidská skvrna)

- „Anticena Skřipec“ = nejhorší umělecký překlad předešlého roku

- „Anticena Skřipeček“ = nejhorší nebeletristický překlad předešlého roku

- „Překladatelská soutěž Jiřího Levého“ = pro mladé začínající překladatele

- „Den překladatelů“ = 30. září

Jednota tlumočníků a překladatelů

- (JTP) [www.jtpunion.org]

- zjm. tlumočení a odborný překlad

Institute of Linguists

- (IOL) [www.iol.org.uk]

- akreditovaný institut ve VB udělující diplomy v translatologii

 

Vinay/Darbelnet

[vine] [darbelne]

- aktivní od 60. let

- Kanaďané píšící francouzsky

- zavedli pojem „srovnávací stylistika“ mezi angličtinou a francouzštinou => translatologie

- posuny („shifts“) v překladu z jednoho jazyka do druhého:

(1) přímé

(2) nepřímé

- „výpůjčka“ („borrowing“, „loanword“) = doslovné převzetí tvaru slova z jednoho jazyka do druhého

- „doslovný překlad“ („calque“, „loan translation“) = doslovný překlad významu slova z jednoho jazyka do druhého (většinou u kolokací)

- „přímý překlad“ („literal translation“) = překlad jednotlivých slov izolovaně, bez ohledu na kontext (u příbuzných jazyků)

- „transpozice“ („transposition“) = přenos, převod slovního druhu bez změny významu (nominální AJ x verbální ČJ):

(1) transpozice gramatická (slovnědruhová) [without saying anything > beze slova]

(2) transpozice pragmatická (kulturní) [how do you do? > dobrý den]

- „modulace“ („obměnění“) = změna sémantického hlediska za využití sémantické spojitosti (část za celek, prostor za čas, abstraktum za konkrétum, apod.) [it’s not difficult => it’s easy]

- „ekvivalence“ („rovnocennost“): často nutný popis stejné situace různými prostředky (u přísloví, idiomů, apod.)

(1) úplná ekvivalence

(2) částečná ekvivalence

(3) nulová ekvivalence

- „adaptace“ („přizpůsobení“) = změna zjm. v sociokulturní oblasti reálií (kulturní reference: trimestr > pololetí)

- „funkční analogie“ („obdoba“) : překrývá se s adaptací

- „substituce“ („záměna“, „náhrada“) = nahrazení něčeho něčím jiným

- „kompenzace“ („náhrada“) = nutná při přidávání x vynechávání (CT je zpravidla delší než ZT)

- „amplifikace“ = rozšíření x „redukce“ = vynechání

- „difůze“ („rozptýlení“) = rozvedení x „kondenzace“ („zhuštování“)

- „explikace“ („výklad“) = rozšíření s vysvětlením x „simplifikace“ („zjednodušení“) = rozptýlení (překrývá se se zhuštěním)

- „přesunutí slovosledu“ („re-ordering“): (pořádek slov v AJ x ČJ)

 

Eugene A. Nida

[naida]

- aktivní od 60. let

- řeší mj. problémy s překladem biblických citátů

- prosazuje „transformační přístup“ aplikovaný na sémantiku

- přímý překlad není možný: zdrojový jazyk nelze přímo převést na cílový jazyk

- povrchová rovina > hloubková rovina

- dešifrování výchozího textu v mysli („non-language representation“) > převod do výrazových prostředků cílového jazyka („semantic representation“)

- interpretace = mezifáze zůstávající čtenáři skryta

- cílový text musí (v ideálním případě) vyvolávat stejnou reakci jako výchozí text

- prosazuje zachování funkce celého textu x NE: pouze jednotlivin (zjm. biblické texty)

- zavedl pojem „dynamická ekvivalence“ = „funkční ekvivalence“

 

John C. Catford

- A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics (1965) = poslední kapitola o přeložitelnosti

- řeší kulturní nepřeložitelnost: specifičnost x zobecnění

- „poznámky pod čarou“: už se nepoužívají

- „vnitřní vysvělivky“ v textu: vhodnější řešení

 

Jiří Levý

- aktivní od 60. let

- největší český teoretik překladu x ALE: dosud nepřeložen do AJ (!)

- zavedl pojem „integrovaný překlad“ = přístup z lingvistického a literárního hlediska současně [viz později M. Snell-Hornby]

- zavedl pojem „překlad jako rozhodování“ [viz později S. Hervey a I. Higgins]

- zabýval se problematikou chyb ve ZT, prosazoval neopravování věcných chyb

 

Mary Snell-Hornby

- prosazuje spojení lingvistického, literárního a pragmatického (tj. zkušenostního) přístupu současně

- odmítá striktní hranici mezi jednotlivými funkčními styly

 

Mona Baker

- In Other Words (1992) = současně slovník a monografie o ekvivalenci v různých rovinách

 

Sandor Hervey/Ian Higgins

- Thinking Translation (1992) = monografie s příklady z francouzštiny

- prosazují překlad jako rozhodování:

(1) historický kontext (prvotina x stěžejní dílo)

(2) cílový čtenář (vědecký text x dětská kniha)

(3) stylistická rovina textu (sociolingvistický aspekt)

- „celostní přístup“ k překladu = „strategické rozhodování“ („decision of strategy“) + „detailní rozhodování“ („decision of detail“)

- schéma textových filtrů:

(1) filtry formální:

- gramatická rovina: oblast fonetická (AJ: aliterace x ČJ: rým, rytmus), oblast morfologická, oblast syntaktická

- společenská klišé, hovorové obraty, fatické výrazy (AJ: well, oh, apod.)

(2) filtry sémantické:

- denotace a konotace (ironie, nálady, citový vztah)

- kolokace

- narážky (zjm. biblické), slovní hříčky (např. Pan Kaplan)

(3) filtry kulturní:

- exotismy, kalky, kulturní výpůjčky

- transplantace (např. přísloví)

(4) filtry variet:

- použití jazykové vrstvy dle situace: dialekty, sociolekty, sociální rejstříky

- sociolingvistický přístup se v současnosti zdůrazňuje

(5) filtry žánrů:

- typ textu (detektivka x literatura faktu)

- funkční styl

- dále se zabývají ideologickými posuny motivovanými vládními systémy (např. v postkoloniální literatuře), otázkami pohlaví („gender“), apod.

Základní údaje

 • Seminář

  Teorie překladu.
 • Vyučující

  Dagmar Knittlová.
 • Semestr

  Zimní semestr 2006/07.
 • Status

  Volitelný seminář pro III. blok.   Povinný pro získání Překladatelského certifikátu.

Vyhledávání

© 2008-2015 Všechna práva vyhrazena.